Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden en alle daarmee verband houdende werkzaamheden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aanvaard. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen c.q. verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld. Hierna worden verstaan onder opdrachtnemer: Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V. te Amsterdam en onder opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V. een opdracht geeft of waarmee een overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2: Verplichtingen van de opdrachtnemer

De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen c.q. op te zeggen of een opdracht te weigeren. De opdrachtnemer draagt zorg voor geheimhouding van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtnemer verstrekt aan derden geen informatie aangaande de opdracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, behoudens voorzover die verstrekking past in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met de opdrachtnemer en zich voor de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen naast de vertegenwoordigde als hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever te verbinden. Rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst kunnen uitsluitend met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden overgedragen aan of overgaan op een derde. Indien de opdrachtgever of de rechthebbende in een lopende zaak een betaling ontvangt of doet, een creditnota verstrekt of goederen retour ontvangt, dient hij de opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. De opdrachtnemer is niet gehouden de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van de opdrachtnemer is of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer leiden en komen eventuele extra werkzaamheden of kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Niet toerekenbare tekortkoming

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de opdrachtnemer, alsmede iedere andere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd, kunnen niet leiden tot verzuim van opdrachtnemer. Eventuele daarmede verband houdende tekortkomingen gelden niet als toerekenbare tekortkomingen van de opdrachtnemer. Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel van de opdrachtnemer, beperkende overheidsmaatregelen - waaronder begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen-, molest, onlusten, oorlog en oorlogsgevaar. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer heeft deze de keuze om hetzij de nakoming tijdens de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

De incasso-, invorderings- en ambtelijke werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever. Er rust slechts een inspanningsverplichting op opdrachtnemer. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, dan wel diens ondergeschikten. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheden ongedaan te maken of te doen maken, de prestaties te completeren en/of schade te voorkomen en/of te verminderen. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen van de opdrachtnemer bij de uitvoering van ambtelijke opdrachten is beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer op grond van deze algemene voorwaarden en/of de tarieven van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht of heeft mogen brengen, tenzij de beroepsaansprakelijkheids- verzekering van opdrachtnemer recht geeft op een hogere uitkering. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal nimmer het bedrag dat in een voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd kunnen overschrijden. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle vorderingen en aansprake van derden, die hun oorzaak vinden in de namens de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 6: Beëindiging en tussentijdse afrekening

Indien de opdrachtgever buiten de opdrachtnemer om een regeling of schikking met de wederpartij treft, de opdracht beëindigt of intrekt of niet binnen redelijke termijn reageert op berichten van de opdrachtnemer, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te beindigen en af te rekenen als was de opdracht succesvol afgerond. Indien de opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als was de opdracht succesvol afgerond. De vergoeding voor hetgeen reeds is gepresteerd, dan wel geacht wordt reeds gepresteerd te zijn, is ingeval van beëindiging als in dit artikel bedoeld onmiddellijk opeisbaar en volledig verrekenbaar met al hetgeen opdrachtgever toekomt. Opdrachtnemer is op elk moment gerechtigd en door opdrachtgever gevolmachtigd om de tot dan toe verschuldigde kosten in rekening te brengen en te verrekenen met hetgeen opdrachtgever toekomt, al dan niet door overboeking van de opdrachtnemer toekomende derdengelden. De administratie van opdrachtnemer geldt als bewijs van het verschuldigde, behoudens tegenbewijs zijdens opdrachtgever. Over derdengelden die de opdrachtnemer onder zich heeft wordt geen rente vergoed, tenzij anders wordt overeengekomen of bepaald door de wet.

Artikel 7: Incassowerkzaamheden en tarieven

Elke opdracht waarbij opdrachtgever niet slechts opdracht geeft tot het verrichten van een enkele ambtshandeling en het direct daarna retourneren van de stukken, wordt aangemerkt als een opdracht tot incassowerkzaamheden. Indien de opdrachtgever opdracht geeft een vordering te incasseren, dan machtigt opdrachtgever de opdrachtnemer om in naam en voor rekening en risico van opdrachtgever alle benodigde ambtelijke, niet ambtelijke en processuele werkzaamheden te (laten) verrichten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk en/of het meest geëigend zijn, daaronder begrepen het schriftelijk en telefonisch benaderen van debiteur, het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten, het ontvangen van gelden en treffen van betalingsregelingen, alsmede het starten van procedures en het aanvragen van faillissement. In alle zaken waarin de opdrachtnemer een dossier aanlegt en de gegevens in zijn administratie opneemt, is een basisvergoeding van Eur. 40,00 verschuldigd, ongeacht of het ambtelijke dan wel niet-ambtelijke werkzaamheden betreft. Incassowerkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Incassowerkzaamheden worden berekend volgens het volgende tarief over het geïncasseerde bedrag:

  • tot Eur. 2.500,00 : 15% (met een minimum van Eur. 40,00)

en over het meerdere:

  • van Eur. 2.500,00 tot Eur. 5.000,00 : 10%
  • van Eur. 5.000,00 tot Eur. 10.000,00 : 5%
  • van Eur. 10.000,00 tot Eur. 200.000,00 : 1%
  • boven Eur. 200.000,00 : 0,5%

Het totaal van de incassokosten zal de Eur. 6.775,00 niet overschrijden. De opdrachtnemer brengt voor zover rechtens mogelijk dit tarief, het tarief voor ambtshandelingen en de verschotten, onder meer bestaande uit informatiekosten, kosten van collegadeurwaarders en griffierechten, volledig in rekening bij de debiteur. Onder geïncasseerde bedragen worden verstaan de aan de opdrachtnemer betaalde bedragen, alsmede de rechtstreeks aan opdrachtgever betaalde bedragen. Met het het geïncasseerde bedrag wordt gelijkgesteld een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever aangeboden prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. Alle geïncasseerde bedragen strekken eerst ter dekking van door of namens opdrachtnemer gemaakte gemaakte kosten en/of verschotten. Er is een (na)salaris van Eur. 150,00 per uur verschuldigd voor alle juridische werkzaamheden, daaronder begrepen het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure en/of het verlenen van rechtskundige bijstand. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te vragen ter dekking van de tot dan gemaakte of nog te maken kosten. Indien de opdrachtgever behoort tot de categorie tussenpersonen, waaronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, wordt voor de afwikkeling van een executoriale titel naast het (na)salaris een vergoeding van 3,75% berekend over de geïncasseerde en de opdrachtgever toekomende bedragen, met een minimum van Eur. 40,00 en een maximum van Eur. 6.775,00 ongeacht aan wie de betalingen hebben plaatsgevonden. Alle geïncasseerde bedragen strekken eerst ter dekking van door of namens opdrachtnemer gemaakte kosten en/of verschotten. Voor de afwikkeling van een executoriale titel waarbij geen gelden zijn ontvangen komt de opdrachtnemer een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen salaris toe, dat het meest aansluit bij bovenstaande tarieven.

Artikel 8: Ambtelijke werkzaamheden en tarieven

De opdrachtnemer hanteert voor ambtelijke werkzaamheden de schuldenaarstarieven zoals bepaald in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) met een opslag van 15%, tenzij anders overeengekomen. Voor ambtelijke opdrachten die op de dag van ontvangst of buiten reguliere kantooruren moeten worden uitgevoerd, geldt een extra opslag van Eur. 100,00 per uur. Dergelijke opdrachten dienen tijdig aan opdrachtnemer te worden gemeld. Mocht opdrachtnemer om welke reden dan ook niet in staat zijn een dergelijke opdracht uit te voeren, dan zal deze dit zo spoedig mogelijk ter kennis van opdrachtgever brengen. Indien de te verrichten ambtshandelingen geen doorgang (kunnen) vinden door oorzaken die niet aan opdrachtnemer zijn te wijten, is opdrachtnemer gerechtigd om naast voormelde extra opslag 50% te berekenen van de schuldenaarstarieven zoals bepaald in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) met een opslag van 15%.

Artikel 9: Aanpassing tarieven en belasting

Alle tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en eventueel van overheidswege opgelegde heffingen. Alle tarieven zijn geïndexeerd en worden jaarlijks verhoogd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindexcijfers (CBS: CPI werknemers laag 1995 = 100) van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de gewijzigde bedragen zullen gelden en het jaar daarvoor, of het meest daarop aansluitende CBS-cijfer.

Artikel 10: Betaling

Betaling van de aan opdrachtnemer toekomende bedragen dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze. Reclames naar aanleiding van de facturen dienen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten op grond van een ingediende reclame. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd:

  • contractuele vertragingsrente ad 1,5% per maand vanaf de vervaldatum;
  • alle kosten die de opdrachtnemer moet maken om zijn vordering te incasseren, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste kosten tenminste vijftien procent bedragen van het verschuldigde, met een minimum van Eur. 40,00.

Bij niet tijdige betaling is opdrachtnemer gerechtigd de stukken die opdrachtnemer met het oog op behandeling van de zaken van opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden totdat opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen zal hebben voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welken hoofde ook, voor de opdrachtgever onder zich heeft.

Artikel 11: Ontbinding

In geval van niet tijdige voldoening van enig opeisbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance of een aanvraag daartoe, bij overlijden van de opdrachtgever of diens faillissement of toelating tot de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen, of indien het bedrijf van de opdrachtgever geheel of ten dele mocht worden geliquideerd, is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst, dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder ter zake tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 12: Geschillen en klachten

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Klachten over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en met redenen omkleed aan opdrachtnemer bekend te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Indien binnen de hiervoor genoemde termijn geen klacht is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur en de werkzaamheden van opdrachtnemer en kan in of buiten rechte ook geen beroep meer worden gedaan op de klacht of de onjuistheid van de factuur.

Vastgesteld op 1 juli 2001, laatstelijk gewijzigd 1 december 2019